Bel 033 4602302 of mail naar info@spigt.nl

Rechtspraak huurrecht

 1. Vervangende toestemming verhuizing. uitvoerbaar bij voorraad omdat de rechtbank het belang van de vrouw zo snel mogelijk te verhuizen groter acht dan het belang van de man om hoger beroep af te wachten, ook omdat de man niet in de procedure is verschenen.
 2. Huurovereenkomsten woonruimte en kantoorruimte. Kwalificatie. Huur kantoorruimte door opzegging geëindigd. Allerlei vergoedingsvorderingen over en weer. Verstoorde verhouding, maar geen recht op aanstelling professionele beheerder. Wetsartikelen: 7:230a BW, 7:233 BW; 6:248 BW, 7:218 BW, 7:224 BW.
 3. Geschil inzake huurovereenkomst, geldlening en overeenkomst van opdracht. Vorderingen t.a.v. gedaagde onderneming niet ontvankelijk verklaard: onderneming heeft opgehouden te bestaan. Vorderingen t.a.v. bestuurder van voormalige onderneming afgewezen.
 4. Er is geen sprake van gebreken aan de huurwoning en/of door de verhuurder toezeggingen zijn gedaan waaraan hij zich niet heeft gehouden. De huurder heeft daarom geen aanspraak op huurprijsvermindering en/of immateriële schadevergoeding.
 5. Nakoming/ontbinding koopovereenkomst bedrijfsopstellen; verkeerde dan wel niet alle kopers gedagvaard; processueel ondeelbare rechtsverhouding; beroep op exceptio plurium litis consortium slaagt; alsnog oproepen ontbrekende partij(en)
 6. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 7. Dwangakkoord toegewezen. Saneringskrediet
 8. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 9. afwijzing voorlopige voorziening.
 10. huurrecht woonruimte/opzegging wegens dringend eigen gebruik/in eerste aanleg ontruiming uitgesproken bij vonnis uitvoerbaar bij voorraad
 11. Huur bedrijfsruimte. Huurachterstand. Beroep op verrekening verworpen.
 12. Uitlating bewijslevering.
 13. Kort geding. Uitleg overeenkomst
 14. Civiel. Schuldvordering.
 15. Incident ex artikel 22a lid 3 Rv. Beperkte kennisneming van een overeenkomst tussen een procespartij en een derde partij wegens bescherming bedrijfsgeheim. Niet in geschil dat de informatie uit de overeenkomst bedrijfsgeheimen bevat. Incidentele vordering tot beperkte kennisneming wordt toegewezen. De beperkte partij mag niet in haar procesbelang worden geschaad en mag zich op niet-geheime info...
 16. Incident ex artikel 22a lid 3 Rv. Beperkte kennisneming van een overeenkomst tussen een procespartij en een derde partij wegens bescherming bedrijfsgeheim. Niet in geschil dat de informatie uit de overeenkomst bedrijfsgeheimen bevat. Incidentele vordering tot beperkte kennisneming wordt toegewezen. De beperkte partij mag niet in haar procesbelang worden geschaad en mag zich op niet-geheime info...
 17. Verhuurder heeft geen recht op rente en incassokosten. De contractuele relatie tussen partijen wordt niet alleen beheerst door de letter van het contract maar ook door de redelijkheid en billijkheid. Partijen dienen zich over en weer “als goede contractspartijen” te gedragen. Gelet daarop is de kantonrechter van oordeel dat eisende partij het resultaat van die onderhandelingen had moeten afwach...
 18. Besluit voorwaardelijke invrijheidsstelling met als bijzondere voorwaarde o.a. een locatieverbod. Eiser stelt dat OM onrechtmatig heeft gehandeld door het opleggen van een, kort gezegd, te ruim verbod en dat hij daardoor schade heeft geleden. Toewijzing.
 19. Kinderalimentatie. Er is onvoldoende zicht op de totale inkomsten van de man. Het hof stelt het aandeel van de man in de behoefte van de kinderen op 95%.
 20. Partijen zijn ex-echtgenoten. Tijdens het huwelijk hebben partijen te veel aan huurtoeslag ontvangen. De man heeft een regresrecht voor zover hij meer dan de helft van de totale schuld heeft afgelost. Marokkaans recht van toepassing.
 21. SO-procedure, ontruiming huurwoning wegens overlast.
 22. Civiel. Verrekeningsverweer.
 23. Kort geding. Huur- en zorgovereenkomst vormen een gemengde overeenkomst. Ontruiming uit omklapwoning toegewezen. Huurder niet in staat om zelfstandig te wonen.
 24. Civiel. Verdeling van de ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.
 25. Moeder had vader vooraf moeten informeren over verhuizing. Kind hoofdverblijf bij vader, dus geen formele verhuizing. Vanwege co-ouderschap worden relevante omstandigheden die relevant zijn bij een “verhuiszaak” betrokken. Geen wijziging co-ouderschap.
 26. ontruiming sociale huurwoning wegens overlast. schietincident.
 27. AAW/WAO-uitkering ten onrechte gestopt, een en ander levert een onrechtmatige daad op. Eiser vordert naast de reeds uitgekeerde nabetaling uitkering met wettelijke rente, nog vergoeding van andere (gestelde) schadeposten..
 28. Hennepplanten in sociale huurwoning. Tekortkoming die in beginsel ontbinding en ontruiming rechtvaardigt maar in dit specifieke geval niet.
 29. Stalling van een container en boot, huur of bewaarneming? Invloed van het door eiser uitgeoefende retentierecht op de verschuldigde vergoeding.
 30. De bij renovatie verschuldigde forfaitaire verhuiskostenvergoeding als bedoeld in artikel 7:220 lid 6 BW.
 31. De huidige huurster van een winkel in Amstrdam moet de vorige huurders de overeengekomen overnamesom van 3.000 euro voor de winkelinventaris betalen.
 32. Een Amsterdamse consument hoeft niet te betalen voor de huur van een Mac Book Pro.
 33. Art. 81 lid 1 RO. Stationsfietsenstalling. Huur bedrijfsruimte; art. 7:290 BW. Opzegging, dringend eigen gebruik, termijn implementatie nieuw bedrijfsmodel, belangenafweging; art. 7:300 BW, art. 7:295 BW, art. 7:296 BW. Bepaling nieuwe datum einde huurovereenkomst en ontruiming.
 34. Huur bedrijfsruimte. Huurprijsvermindering vanwege maatregelen rondom coronapandemie. Onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 6:258 BW. Toepassing van de door de Hoge Raad op 24 december 2021 gegeven formule (ECLI:NL:HR:2021:1974).
 35. Artikel 7:272 lid 2 en 7:274 BW. Vordering tot beëindiging danwel ontbinding huurovereenkomst studentenkamer wegens geen goed huurderschap. Handelen in strijd met huurovereenkomst niet komen vast te staan. Afwijzing.
 36. Opheffing beslag tegen zekerheid toegewezen.
 37. Opheffing beslag toegewezen tegen zekerheid.
 38. Huur woonruimte; geliberaliseerde huur; huurprijsvermindering wegens gebreken; oplevering bij einde huur; retournering waarborgsom.
 39. Verzekeringsrecht. Twee aansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten bij verschillende verzekeraars.. Spiegelbeelddekking?
 40. : bestuurdersaansprakelijkheid; frustratie van verhaalsrechten? ernstig verwijtbaar handelen?
 41. Huurrecht, kort geding, overlast
 42. Ontbinding aannemingsovereenkomst. Eindvonnis na tussenvonnis (ECLI:NL:RBROT:2022:188). Waarde verrichte prestaties. Recht op terugbetaling. Aanvullende schadevergoeding. Schadevergoeding wegens huurderving en invloed coronacrisis.
 43. Partijen zijn verdeeld over de voortzetting van de productie van casco bouwelementen. Volgens eiseres moet gedaagde de productie per direct hervatten. Gedaagde stelt zich op het standpunt dat eiseres eerst een addendum bij de tussen partijen gesloten overeenkomst moet ondertekenen en openstaande rekeningen moet betalen.
 44. Vordering uitschrijving BRP niet toewijsbaar in kort geding. Gegevens kunnen worden doorgegeven aan de gemeente, maar besluit in- of uitschrijving is aan de gemeente.
 45. overeenkomst van aanneming; meerwerk, opschorting; gegrondheid beroep op verrekening niet eenvoudig vast te stellen en gepasseerd op grond van artikel 6:136 BW.
 46. Schorsing executievonnis tot ontruiming woning in verband met juridische misslag. De bewijskrachtbeperking van artikel 164 lid 2 Rv is niet van toepassing in de situatie dat de partij die een aanbod tot het leveren van (getuigen)bewijs doet, niet de bewijslast van de stelling draagt die zij beoogt te bewijzen.
 47. Vereniging van eigenaars is niet-ontvankelijk in vordering geluidsoverlast nu de gestelde overlast zich alleen in de privé-gedeelten voordoet. In het geval de vordering door de juiste partij zou zijn ingeleid, dan is onvoldoende gesteld dat sprake is van onrechtmatige geluidshinder.
 48. Tussenarrest - Huurpenningen - Veranderingen aan het gehuurde, schade
 49. Uitleg omvang voorkeursrecht van koop onroerende zaak. Eigenaar biedt meer te koop aan dan het voorkeursrecht omvat. Is een koopovereenkomst tot stand gekomen door aanvaarding van het aanbod voor zover het de onroerende zaak betreft die onder het voorkeursrecht valt? Veroordeling medewerking levering.
 50. Verwijzing kantonrechter in verband met aardzaak. Voorlopig oordeel: geen huurovereenkomst